BZP-II/559/2018/MK Gdańsk 25.05.2018r.

I/PN/134/2018/MK


STRONA INTERNETOWA DRMG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PN/134/2018/MK na:


Budowa ul. Obotryckiej w Gdańsku w ramach zadania:
"Budowa i przebudowa dróg lokalnych w różnych dzielnicach miasta"


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

  1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 525 000,00zł.

  2. Firma oraz adresy wykonawców, którzy złożyli ofertę w terminie wraz z informacją dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu gwarancji jakości, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości
o miesięcy

Minimalny okres gwarancji jakości

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

P.P.H.U. "Da-Bruk"
Drążkowska Helena
ul. Kartuska 12
83-305 Pomieczyno

736 175,49 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru

Zgodnie z
SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowyOgłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 554987-N-2018 z dnia 09.05.2018 r.
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. z dnia 14.08.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    43.841 MB
  • SIWZ.pdf    2.838 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.125 MB
  • 2018-08-14_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania.pdf    0.31 MB
  • 2018-05-09_Ogloszenie_o_zam_nr_554987-N-2018.pdf    0.169 MB