BZP-II/565/2018/MD

Gdańsk, dnia 28.05.2018r.INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/110/2018/MD na zadanie pn.:

"Remont i budowa chodników oraz remont ulic na terenie Miasta Gdańska - ulice, Żuławska, Cieszyńskiego, Kartuska, Giełguda, Gałczyńskiego, Obrońców Wybrzeża, Jagiellońska, Chłopska, Subisława, Pelplińska, Pl. Wybickiego" - część nr 3Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części nr 3 zamówienia

 1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Drogomet Sp. z o.o., ul. Litewska 20, 80-719 Gdańsk

 1. W postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę, która otrzymała w ramach kryterium oceny ofert następującą liczbę pkt.

Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium:
cena ? max. 60 pkt

Liczba pkt

w kryterium: przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości ? max.40 pktŁączna
liczba pkt -
max. 100 pkt

1.Drogomet Sp. z o.o., ul. Litewska 20, 80-719 Gdańsk

60,00

0

60,00 1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania.Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500157199-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500098616-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500104193-N-2018 z dnia 11.05.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - część 2 z dnia 15.06.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.
 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 1 z dnia 18.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 548200-N-2018 z dnia 20.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    163.311 MB
 • SIWZ.pdf    5.794 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.062 MB
 • 2018-05-18_Zawiadomienie_o_uniewaznieniu_postepowania-czesc_nr_1.pdf    0.257 MB
 • 2018-05-11_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia ofert.pdf    0.285 MB
 • 2018-05-11_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikami.zip    0.33 MB
 • 2018-05-10_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikiem.zip    2.53 MB
 • 2018-05-07_Zmiana_tresci_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.291 MB
 • 2018-05-07_Odpowiedzi_na_zapytania_2.pdf    6.539 MB
 • 2018-05-07_Odpowiedzi_na_zapytania_1.pdf    0.292 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_548200-N-2018.pdf    0.129 MB