Gdańsk 04.06.2018r.STRONA INTERNETOWA DRMGINFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny M/PN/142/2018/EP na zadanie pn.: "Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap II"


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,
na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: - 913 000,00 zł brutto .

 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami
  i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofe
  rtach.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
brutto

Termin wykonania zamówienia

Minimalny okres gwarancji jakości

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

Warunki płatności

1.

Firma Budowlano-Drogowa MTM S. A.

ul. Hutnicza 35, 81-061 Gdynia

1.588.222,74

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy od daty odbioru końcowego

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

2.

ASPERGO Maciej Dziechciński

ul. Lesoki 7, 84-207 Bojano

1.189.042,39

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy od daty odbioru końcowego

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

3.

"WPRD GRAVEL" Sp. z o.o.

ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk


1.692.364,38

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy od daty odbioru końcowego

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 559293-N-2018 z dnia 16.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500166885-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    64.882 MB
 • SIWZ.pdf    2.56 MB
 • Dokumenty_edytowlne.docx    0.04 MB
 • 2018-06-27_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.062 MB
 • 2018-05-16_Ogloszenie_o_zam_nr_559293-N-2018.pdf    0.165 MB