BZP-II/588/2018/MK Gdańsk 04.06.2018r.

I/PNE/071/2018/MK


STRONA INTERNETOWA DRMG

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr referencyjny I/PNE/071/2018/MK na: "Opracowanie koncepcji programowo - przestrzennej na wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad obwodnicą do PKM Kiełpinek etap I w ramach: Węzły integracyjne: Gdańsk Główny, Gdańsk Wrzeszcz oraz trasy dojazdowe do węzłów Pomorskiej Kolei Metropolitarnej i Szybkiej Kolei Miejskiej na terenie Gminy Miasta Gdańska".


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

 1. Kwotę, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 98 000,00zł.

 2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z informacją dot. ceny złożonej oferty, okresu przedłużenia minimalnego okresu rękojmi, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności.

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena
brutto oferty

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od daty odbioru każdego z opracowań
o miesięcy

Minimalny okres rękojmi

Termin wykonania zamówienia

Warunki płatności

1.

Biuro Projektów
Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdańsk

220 170,00 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru każdego z opracowań

Zgodnie z
SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

2.

HIGHWAY Sp. z o.o.
ul. Złota 20
80-297 Banino

184 500,00 zł

24

m - cy

36 miesięcy od daty odbioru każdego z opracowań

Zgodnie z
SIWZ

Zgodnie
z Wzorem umowy

Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 05.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 2018/S 077-171989 z dnia 20.04.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 2018/S 143-327571 z dnia 27.07.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    30.377 MB
 • Zal_nr_2_Edytowalna_wersja_formularza_JEDZ.doc    0.181 MB
 • SIWZ.pdf    2.745 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.21 MB
 • 2018-07-27_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamuwienia_nr_2018S 143-327571.pdf    0.112 MB
 • 2018-07-05_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.063 MB
 • 2018-04-20_Ogloszenie_o_zam_nr_2018S-077-171989 .pdf    0.068 MB