Gdańsk, 4.06.2018 r.STRONA INTERNETOWA DRMG
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6" - IPN/103/2018/TKDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art.92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

DROGMEL KRZYSZTOF KRAUZ ul. Żuławska 5B/1, 80-062 Gdańsk

 1. W postępowaniu złożono 1 ofertę, która otrzymały w ramach kryterium oceny ofert następują liczbę pkt.

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt.

w kryterium cena - max.60 pkt

Liczba pkt.

w kryterium przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - max.40 pkt

Łączna liczba pkt.

- max. 100 pkt.

1

DROGMEL KRZYSZTOF KRAUZ

ul. Żuławska 5B/1, 80-062 Gdańsk

60,00

0

60,00 1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500137511-N-2018 z dnia 18.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 550878-N-2018 z dnia 26.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.763 MB
 • TES_poprawiony.xlsx    0.009 MB
 • SIWZ.pdf    2.697 MB
 • Harmonogram_Rzeczowo-finasowy.xlsx    0.013 MB
 • 2018-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_550878-N-2018.pdf    0.168 MB