Gdańsk 07.06.2018 r.STRONA INTERNETOWA DRMG


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERTdotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.

"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej w Gdańsku." " I/PN/146/2018/EPDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska,
na podstawie art. 86 ust. 5
ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi: 416.000,00 zł brutto.


2. Firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami
i terminami wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Numer

oferty

Nazwa (firma) i adres

wykonawcy

Cena

brutto

Termin

wykonania

zamówienia

Minimalny okres

gwarancji jakości


Przedłużenie

Minimalnego

okresu

gwarancji

jakości

Warunki

płatności

1.

BUDIMEX S. A.

ul. Stawki 40

01-040 Warszawa

1.405.663,22

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy od daty odbioru

24 m - ce

Zgodnie

z Wzorem

umowy

Ogłoszenia powiązane:
  • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 561964-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    348.601 MB
  • SIWZ.pdf    2.593 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
  • 2018-05-22_Ogloszenie_o_zam_nr_561964-N-2018.pdf    0.168 MB