Gdańsk 11.06.2018 r.
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z Al. Grunwaldzką w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku. – I/PN/152/EP/2018


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.

1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 288 880,00 zł.

2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena

brutto

Termin

Wykonania

zamówienia

Minimalny

okres

rękojmi

liczony od

dnia odbioru

ostatniej części

dokumentacji

projektowej

Przedłużenie minimalnego okresu rękojmi liczonego od dnia odbioru ostatniej części dokumentacji projektowej

Warunki płatności

1.

HIGHWAY Sp. z o.o.

ul. Złota 20, 80-297 Banino

338.250,00

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

2.

Europrojekt Gdańsk S.A.

ul. Nadwiślańska 55

80-680 Gdańsk

113.160,00

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

3.

Biuro Projektów

Budownictwa Komunalnego S.A.

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdańsk

271.707,00

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

4.

NERET S.C. Maciej Waniewski

i Jadwiga Zdroik

ul. Grodzka 13, 80-841 Gdańsk

255.840,00

Zgodnie z SIWZ

36 miesięcy

24 m - ce

Zgodnie
z Wzorem umowy

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.07.2018 r.
  • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. numer: 500172332-N-2018 z dnia 23.07.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 566275-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.75 MB
  • SIWZ.pdf    2 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
  • 2018-07-02_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty..pdf    0.086 MB
  • 2018-06-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.301 MB
  • 2018-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_566275-N-2018.pdf    0.167 MB