BZP-II/623/2018/MD

Gdańsk, dnia 11.06.2018r.

Strona internetowa DRMG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. M/PN/113/2018/MD na zadanie pn.:

Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej. 1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling, ul. Nowe Osiedle 12 lok. 2a
83-300 Kartuzy.

 1. W postępowaniu złożono 3 (trzy) oferty, które otrzymały w ramach kryterium oceny ofert następującą liczbę pkt.Nr oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium:
cena – max. 60 pkt

Liczba pkt

w kryterium: przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości – max.40 pktŁączna
liczba pkt -
max. 100 pkt

1.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych „IMPERIUM” Daniel Wiczling, ul. Nowe Osiedle 12 lok. 2a
83-300 Kartuzy60,0040,00100

2.Terbud Kamrowski i wspólnicy sp.j., 80-518 Gdańsk, ul. Gdańska 30

35,40

40,00

75,40

3.

Nad-Bud Bogusław Nadolski, 80-297 Banino Rębiechowo, ul. Barniewicka 63

52,64

40,00

92,64


 1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania
Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 555766-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500147383-N-2018 z dnia 27.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.643 MB
 • SIWZ.pdf    2.392 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
 • 2018-05-10_Ogloszenie_o_zam_nr_555766-N-2018.pdf    0.165 MB