Gdańsk 12.06.2018r.

BZP-II/614/2018/MK


STRONA INTERNETOWA DRMG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
nr referencyjny
I/PN/115/2018/MK na: „Prace uzupełniające w budynku CSW Łaźnia przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku”

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm. ) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:


EKO-TECH

Karol Słomski

ul. 27 Stycznia 7

83-140 Gniew


Oferta najkorzystniejsza została wybrana zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała największą łączną liczbę punktów w ramach przyjętych kryteriów (100 punktów). Oferta jest jedyną złożoną w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Wykonawca, który złożył ofertę, otrzymał w kryteriach oceny ofert następującą liczbę punktów.


Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba pkt. w kryterium : Cena –
(60 pkt.)

Liczba pkt. w kryterium: Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości –
(40 pkt.)


RAZEM pkt.
w kryteriach -
(100 pkt.)

1.

EKO-TECH

Karol Słomski

ul. 27 Stycznia 7
83-140 Gniew

60,00

40,00

100,00 1. Informacja o Ustanowienie dynamicznego systemu zakupów.

Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 552020-N-2018 z dnia 27.04.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500177440-N-2018 z dnia 27.07.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    54.736 MB
 • SIWZ.pdf    2.686 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.125 MB
 • 2018-04-27_Ogloszenie_o_zam_nr_552020-N-2018.pdf    0.168 MB