Gdańsk 12.06.2018dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja ul. Chłopskiej na odcinku od ul. Obrońców Wybrzeża do ul. Piastowskiej (jezdnia w kierunku Sopotu) - Etap I i Etap II - w ramach inwestycji pn. Modernizacja nawierzchni dróg na terenie Gdańska” - M/PN/154/2018/TKDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu.


 1. Kwota, jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie zamówienia wynosi 2 254 000,00 zł.

 2. Firmy oraz adres wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie wraz z cenami i terminem wykonania zamówienia, okresem gwarancji i warunkami płatności zawartymi w ofertach.


Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena oferty brutto PLN

Minimalny okres gwarancji

(36 miesięcy)

Warunki płatności

Termin wykonania zamówienia

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

1


Budimex SA

Ul. Spadochroniarzy 12A

80-298 Gdańsk

4 887 681,65

Zgodnie z SIWZ


o 24 miesiące

2

WPRD GRAVEL Sp. z o.o.

Ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

3 821 753,36

Zgodnie z SIWZ


o 24 miesiąceOgłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500166659-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 564050-N-2018 z dnia 25.05.2018 r.
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.06.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.101 MB
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    104.854 MB
 • SIWZ.pdf    3.026 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.014 MB
 • 2018-06-27_Zawiadomienie_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.072 MB
 • 2018-06-06_Wyjasnienia_tresci_SIWZ.pdf    0.091 MB
 • 2018-05-25_Ogloszenie_o_zam_nr_564050-N-2018.pdf    0.168 MB