Gdańsk, dnia 13.06.2018r.Strona internetowa DRMG
INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 8

sygn. post. I/PN/101/2018/MS


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn.zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy.

1.1. Część nr 1:

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 8.

1. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Związkowej w Gdańsku

2. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Lubelskiej w Gdańsku

3. Budowa oświetlenia ul. Fundamentowej w Gdańsku.


Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

MHB Polska sp. z o.o. ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia


Uzasadnienie wyboru.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (największą łączną liczbę punktów) .1.2. Część nr 2:

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 8.

1. Budowa oświetlenia ul. Glinki w Gdańsku

(doświetlenie chodników przy skwerze).


Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez wykonawcę:

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski ul. Myśliwska 17/2, 80-126 Gdańsk


Uzasadnienie wyboru.

Najkorzystniejsza oferta wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ i uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (największą łączną liczbę punktów) .


 1. Wykonawcy, którzy złożyli oferty otrzymali w kryterium oceny ofert następującą liczbę punktów.  1. Część nr 1

Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 8.

1. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Związkowej w Gdańsku

2. Budowa oświetlenia fragmentu ul. Lubelskiej w Gdańsku

3. Budowa oświetlenia ul. Fundamentowej w Gdańsku.

Oferta nr

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium

CENA

60 %

Liczba punktów w kryterium

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

40 %

Łączna Liczba

punktów

1

Przedsiębiorstwo VOLFRAM

Mokrzycki Podgórski Spółka Jawna

ul. Swarzewska 16, 84-103 Łebcz

55,28 pkt

40 pkt

95,28 pkt

2

ELBUDREM

Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Spółka Jawna

ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk

48,29 pkt

40 pkt

88,29 pkt

3

ENERGO PROJEKT

Arkadiusz Wiszniewski

ul. Myśliwska 17/2, 80-126 Gdańsk

adres do korespondencji:

Budynek Instytutu Łączności,

II piętro, pok.102

ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk

52,81 pkt

40 pkt

92,81 pkt

4

MHB Polska sp. z o.o.

ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia

adres do korespondencji:

81-244 Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 16

60,00 pkt

40 pkt

100,00 pkt

5

Automix Energetyka sp. z o.o.

ul. Narwicka 21C, 80-557 Gdańsk

51,74 pkt

40 pkt

91,74 pkt

  1. Część nr 2


Budowa oświetlenia ulic w programie „Jaśniejszy Gdańsk” - edycja 2018 Etap 8.

1. Budowa oświetlenia ul. Glinki w Gdańsku

(doświetlenie chodników przy skwerze).Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcyLiczba punktów w kryterium

CENA

60 %

Liczba punktów w kryterium

Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości

40 %

Łączna Liczba

punktów

1

ELBUDREM Józef Jarząbkowski i Andrzej Jarząbkowski Spółka Jawna ul. Maszynowa 32, 80-298 Gdańsk

53,07 pkt

40 pkt

93,07 pkt

2

ENERGO PROJEKT Arkadiusz Wiszniewski ul. Myśliwska 17/2, 80-126 Gdańsk

adres do korespondencji: Budynek Instytutu Łączności, II piętro, pok.102 ul. Jaśkowa Dolina 15, 80-252 Gdańsk

60,00 pkt

40 pkt

100,00 pkt

3

MHB Polska sp. z o.o. ul. Północna 1B, 81-029 Gdynia adres do korespondencji: 81-244 Gdynia ul. Zakręt do Oksywia 16

oferta nie podlegała ocenie
 1. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie dopuszczono i nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500098644-N-2018 z dnia 07.05.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500167092-N-2018 z dnia 17.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 549608-N-2018 z dnia 24.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    118.355 MB
 • Siwz.pdf    4.32 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.175 MB
 • 2018-07-17_Ogloszenie_o_udzieleniu_zamowenia.pdf    0.29 MB
 • 2018-05-08_Odpowiedzi_na_zapytania_z_zalacznikami.zip    0.862 MB
 • 2018-05-07_Zmiana_tresci_SIWZ-zmiana terminu_termin.pdf    0.257 MB
 • 2018-04-24_Ogloszenie_o_zam_nr_549608-N-2018.pdf    0.431 MB