BZP-II/669/2018/MD

Gdańsk, dnia 15.06.2018r.


Strona internetowa DRMG

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/118/2018/MD na zadanie pn.:

"Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późń. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.

 1. Zamawiający uznaje za najkorzystniejszą i dokonuje wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę:

STARMAX Marek Starczewski, ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo

 1. W postępowaniu złożono 1 (jedną) ofertę, która otrzymała w ramach kryterium oceny ofert następującą liczbę pkt.

Nr

oferty

Nazwa (firma) i adres Wykonawcy

Liczba pkt
w kryterium:
cena - max. 60 pkt

Liczba pkt

w kryterium: przedłużenie minimalnego okresu gwarancji jakości - max.40 pktŁączna
liczba pkt -
max. 100 pkt

1.

STARMAX Marek Starczewski, ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo

60,00

40,00

100 1. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów w ramach niniejszego postępowania


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500097368-N-2018 z dnia 04.05.2018 r.
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500165399-N-2018 z dnia 16.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 551199-N-2018 z dnia 30.04.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    27.785 MB
 • SIWZ.pdf    27.472 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
 • 2018-04-30_Ogloszenie_o_zam_nr_551199-N-2018.pdf    0.424 MB