Gdańsk, dnia 14.06.2018 r.
Strona internetowa DRMG
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gościnnej i Sandomierskiej wraz z remontem schodów przy ul. Sandomierskiej w Gdańsku." - I/PN/146/2018/EPDyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, jako Zamawiający zawiadamia, iż w/w postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), albowiem cena oferty w wysokości 1.405.663,22 zł brutto przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tj. kwotę 416.000,00 zł brutto, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.


Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 07.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 561964-N-2018 z dnia 22.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    348.601 MB
  • SIWZ.pdf    2.593 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.041 MB
  • 2018-05-22_Ogloszenie_o_zam_nr_561964-N-2018.pdf    0.168 MB