Ogłoszenie nr 500137511-N-2018 z dnia 18-06-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: "Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 550878-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, ul. Człuchowska 6"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/103/2018/TK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem postępowania jest wymiana nawierzchni na placu zabaw wraz z odwodnieniem terenu przy Przedszkolu zlokalizowanym przy Szkole Podstawowej Nr 12 w Gdańsku, na ul. Człuchowskiej. 2. Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 12 zlokalizowane jest przy ul. Człuchowskiej 6, na działce nr 10/237 obr. 0074. Działka objęta jest Miejscowym Planem Zagospodarowania, sklasyfikowana jest jako Teren Zabudowy Usługowej użyteczności publicznej. 3. Cel inwestycji: remont placu zabaw przy obiekcie Przedszkola przy Szkole Podstawowej nr 12, w tym wymianę nawierzchni oraz odwodnienia placu zabaw. 4. W ramach robót instalacyjnych przewiduje się wykonanie następujących prac: 1) prace związane z wymianą nawierzchni obejmujące: a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni; b) roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami; c) wywóz gruzu, płytek i ziemi na legalne składowisko odpadów; d) mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża; e) warstwę wzmacniającą grunt; f) podsypkę piaskową i podbudowę z kruszyw łamanych; g) syntetyczną nawierzchnię z 2 warstw granulatów; h) ręczne plantowanie powierzchni gruntu. 2) prace związane z wymianą odwodnienia obejmujące a) demontaż odwodnienia liniowego; b) utylizacja istniejącego odwodnienia; c) wykonanie wykopów pod nowe odwodnienie liniowe; d) podbudowa z kruszywa; e) montaż nowego odwodnienia liniowego; f) podbudowa betonowa bez dylatacji; g) zasypywanie wykopów liniowych; h) montaż studni rewizyjnych z kręgów betonowych DN1200; i) montaż skrzynek odwodnieniowych; j) wykonanie podejść (kanały z rur PCV); k) włączenie przykanalików do studni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45214210-5, 45111230-9, 45111240-2, 45111291-4, 45112700-2
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 286200.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: DROGMEL KRZYSZTOF KRAUZ
Email wykonawcy: drogmel@wp.eu
Adres pocztowy: ul. Żuławska 5B/1
Kod pocztowy: 80-062
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 352026.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 352026.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 352026.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 04.06.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.05.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 550878-N-2018 z dnia 26.04.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_edytowalne.docx    0.095 MB
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    0.763 MB
  • TES_poprawiony.xlsx    0.009 MB
  • SIWZ.pdf    2.697 MB
  • Harmonogram_Rzeczowo-finasowy.xlsx    0.013 MB
  • 2018-04-26_Ogloszenie_o_zam_nr_550878-N-2018.pdf    0.168 MB