Gdańsk, 18.06.2018 r.
STRONA INTERNETOWA DRMG


w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP IV" - M/PN/137/2018/EP


Część nr 2 zamówienia: "Dostosowanie wybranych pomieszczeń szkolnych do potrzeb wynikających z reformy edukacji - ETAP IV w budynkach 3 Szkół na terenie miasta Gdańska tj. w: Szkole Podstawowej Nr 61, przy ul. Siennej 26; Szkole Podstawowej Nr 62, przy ul. Kępnej 32; w Szkole Podstawowej Nr 11, przy ul. Stryjewskiego 28"


Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia niniejszym o wyborze oferty najkorzystniejszej.


 1. Nazwa (firma), siedziba i adres wybranego wykonawcy:


PH-U "HADM PLUS" Hanna Gramatowska, ROKOCIN 4 G, 83-200 Starogard Gdański


Uzasadnienie wyboru

Oferta najkorzystniejsza na podstawie przyjętych kryteriów uzyskała największa ilość punktów.


2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty w w/w postępowaniu, otrzymali w kryteriach oceny ofert następującą liczbę punktów.

Nr oferty

Nazwa (firma),adres wykonawcy


Liczba

punktów

w

kryterium

cena - 60


Liczba

punktów w

kryterium

przedłużenie

minimalnego

okresu

gwarancji

jakości - 40

Łączna

liczba

punktów


1.

PH-U "HADM PLUS" Hanna Gramatowska

ROKOCIN 4 G, 83-200 Starogard Gdański


60,00

40,00

100,00

3. Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.

Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 04.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania z dnia 06.06.2018 r.
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia numer: 500158525-N-2018 z dnia 09.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 556946-N-2018 z dnia 11.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500110141-N-2018 z dnia 18.05.2018 r.
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500117758-N-2018 z dnia 25.05.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    37.559 MB
 • SIWZ.pdf    4.63 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.064 MB
 • 2018-05-25_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.291 MB
 • 2018-05-18_Zmiana_tresci_SIWZ.pdf    0.299 MB
 • 2018-05-11_Ogloszenie_o_zamowieniu_nr_556946-N-2018.pdf    0.173 MB