Ogłoszenie nr 500147383-N-2018 z dnia 27-06-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: "Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 555766-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1"
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
M/PN/113/2018/MD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia są roboty na realizację zadania pn.: Modernizacja tarasu i sanitariatów w Przedszkolu nr 73 w Gdańsku, ul. Czajkowskiego 1" obejmujące m.in.: a) roboty budowlane, sanitarne i elektryczne wynikające z wykonania odnowienia dwóch pomieszczeń sanitarnych (parter i Ip.) dla dzieci o pow. łącznej ok. 32 m2 oraz pomieszczenia WC dla personelu o pow. ok. 2 m2 - roboty należy wykonać zgodnie z poz.1do 9 zał. nr 1 do Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ), b) roboty budowlane związane z odnowieniem pomieszczeń dwóch sal dydaktycznych w tym: - roboty tynkarsko-malarskie, - cyklinowanie i lakierowanie posadzek, - wymiana na nowe osłon grzejnikowych - ok. 19 m2 , zgodnie z poz. 10 i 11 zał. nr 1 do OPZ, c) zewnętrzne roboty budowlane związane z wykonaniem remontu tarasu w tym: - wykonanie izolacji ścian fundamentowych od strony tarasu, - wykonanie na nowym podłożu nawierzchni tarasu z płyt chodnikowych - pow. ok. 100 m2 , - wykonanie nowej okładziny schodów z płytek klinkierowych i balustrad schodowych, - demontaż i montaż nowej studni rewizyjnej wraz z włączeniem instalacji do kanalizacji deszczowej istniejącej zgodnie z zał. nr 2 do OPZ.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45232460-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20/06/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 317681.14
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Daniel Wiczling prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "IMPERIUM" Daniel Wiczling
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nowe Osiedle 12 lok. 2a, 83-300 Kartuzy
Kod pocztowy: 83-300
Miejscowość: Kartuzy
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 390747.80
Oferta z najniższą ceną/kosztem 390747.80
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 662355.00
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 555766-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 11.06.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    14.643 MB
  • SIWZ.pdf    2.392 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.044 MB
  • 2018-05-10_Ogloszenie_o_zam_nr_555766-N-2018.pdf    0.165 MB