Ogłoszenie nr 500148935-N-2018 z dnia 28-06-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 573653-N-2018
Data: 15/06/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: II
Punkt: 4)
W ogłoszeniu jest: Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ?Realizacja siłowni, placu zabaw, stacji crossfit przy ul. Krosna w Gdańsku?. 2. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu sporządzonego przez Autorską Pracownię Projektową Kasperska - Machura z siedzibą w Gdyni. Projekt obejmuje działkę 359/3 obręb 90 znajdującą się przy ul. Krosnej w Gdańsku. W chwili obecnej teren jest częściowo zagospodarowany. Znajdują się na nim alejki i istniejące stare urządzenia zabawowe. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: a) Siłownia typu street workout, b) Siłownia typu fitness, c) Plac zabaw, d) Elementy małej architektury, e) Nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami i dookoła nich. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: a) prace ziemne, b) prace demontażowe, c) dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej typu fitness, d) dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni typu street workout, e) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw, f) dostawę wraz z montażem elementów małej architektury, g) wykonanie tablicy informacyjnej (dodatkowej, nieujętej w dokumentacji ? zgodnie z SIWZ), h) prace porządkowe.
W ogłoszeniu powinno być: Krótki opis przedmiotu zamówienia(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: ?Realizacja siłowni, placu zabaw, stacji crossfit przy ul. Krosna w Gdańsku?. 2. Zamówienie realizowane jest na podstawie projektu sporządzonego przez Autorską Pracownię Projektową Kasperska - Machura z siedzibą w Gdyni. Projekt obejmuje działkę 359/3 obręb 90 znajdującą się przy ul. Krosnej w Gdańsku. W chwili obecnej teren jest częściowo zagospodarowany. Znajdują się na nim alejki i istniejące stare urządzenia zabawowe. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać następujące elementy: a) Siłownia typu street workout, b) Siłownia typu fitness, c) Plac zabaw, d) Elementy małej architektury, e) Nawierzchnię bezpieczną pod urządzeniami i dookoła nich. 3. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje m.in.: a) prace ziemne, b) prace demontażowe, c) dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni zewnętrznej typu fitness, d) dostawę wraz z montażem urządzeń siłowni typu street workout, e) dostawę wraz z montażem urządzeń zabawowych na plac zabaw, f) dostawę wraz z montażem elementów małej architektury, g) wykonanie tablicy informacyjnej (dodatkowej, nieujętej w dokumentacji ? zgodnie z SIWZ), h) prace porządkowe, i) tabliczki informacyjne na ławkach i koszach na śmieci.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-03, godzina: 11:00,
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-04, godzina: 11:30,
Ogłoszenia powiązane:
 • Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.07.2018 r.
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 573653-N-2018 z dnia 15.06.2018 r.
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 18.07.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    29.337 MB
 • SIWZ.pdf    3.029 MB
 • Harmonogram_rzeczowo-finansowy.xlsx    0.013 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.037 MB
 • 2018-07-18_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.243 MB
 • 2018-07-04_Informacja_z_otwarcia_ofert.pdf    0.035 MB
 • 2018-06-28_Zmiana_tresci_SIWZ_I.pdf    0.619 MB
 • 2018-06-28_Zmiana_SIWZ_w_zakresie_terminu_skladania_i_otwarcia_ofert.pdf    0.455 MB
 • 2018-06-15_Ogloszenie_o_zam_nr_573653-N-2018.pdf    0.166 MB