Ogłoszenie nr 500165399-N-2018 z dnia 16-07-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: "Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 551199-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 500097368-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017r.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/118/2018/MD
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlanych w ramach zadania pn. "Miejsce dla każdego! Nasz plac przy Baczyńskiego" w ramach Budżetu Obywatelskiego 2017 r. polegających na doposażeniu terenu ogólnodostępnego w urządzenia sportowe i zabawowe z elementami zieleni obejmująca m.in.: - budowę stanowisk siłowni zewnętrznej, - budowę boiska wielofunkcyjnego, - budowę stanowiska do ćwiczeń typu parkour, - budowę ekologicznych urządzeń zabawowych z wikliny, - elementy małej architektury, - nasadzenia zieleni w kwietniku (symbol Z8) i wykonanie trawników. 2. Zakres rzeczowy zamówienia w szczególności obejmuje: 1) Roboty drogowe, demontażowe i przygotowawcze związane z: a) budową placów z obrzeżami wokół boiska, pod urządzenia do ćwiczeń siłowych i plac parkour do ćwiczeń gimnastycznych; b) budową boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej. 2) Ogrodzenie boiska. 3) Zabezpieczenie istniejącego kabla oświetleniowego. 4) Elementy małej architektury - urządzenia siłowni zewnętrznej i placu parkour, elementy wyposażenia boiska, elementy ekologicznych urządzeń zabawowych z wikliny, ławki, kosze na śmieci i psie odchody, tablice: informacyjna i regulaminowa. 5) Wykonanie kwietnika z obsadzeniem róży okrywowej (symbol Z8) - 6szt/m2. 6) Zabezpieczenie istniejących drzew. 7) Odtworzenie elementów środowiska z dosiewem traw w sąsiedztwie wykonywanych nawierzchni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45111291-4, 45112720-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 316293.44
Waluta pln
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Marek Starczewski przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą STARMAX Marek Starczewski
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Rycerska 3, 83-050 Bąkowo
Kod pocztowy: 83-050
Miejscowość: Bąkowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 389040.93
Oferta z najniższą ceną/kosztem 389040.93
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 389040.93
Waluta: pln
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia numer: 500097368-N-2018 z dnia 04.05.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 15.05.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 15.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 551199-N-2018 z dnia 30.04.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    27.785 MB
  • SIWZ.pdf    27.472 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.042 MB
  • 2018-04-30_Ogloszenie_o_zam_nr_551199-N-2018.pdf    0.424 MB