Ogłoszenie nr 500166885-N-2018 z dnia 17-07-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: "Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 559293-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
"Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap II
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
M/PN/142/2018/EP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn.: Modernizacja ulicy Kępnej w Gdańsku - etap II (odcinek nr III). 2. Zakres rzeczowy zamówienia. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie: Modernizacji ul. Kępnej w Gdańsku - etap II (odcinki nr III - km 1+240,00 - 1+857,35) poprzez wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej konstrukcji jezdni, ponadto wykonanie: - na zrealizowanym odcinku (etap I) na długości ok 30 m należy dowiązać rozwiązania do nowo wykonywanego etapu II (frezowanie nawierzchni oraz rozbiórka krawężników), - poboczy gruntowych, - peronów przystankowych, - nowych krawężników, oporników i obrzeży, - wymiany przepustu, - poprawy stanu technicznego istniejących zjazdów oraz wlotów dróg bocznych i dowiązanie ich wysokościowo i geometrycznie do remontowanej nawierzchni jezdni, - demontażu/montażu wiaty przystankowej, - w miejscu kolizji projektowanego układu drogowego z istniejącymi kablami teletechniki, należy ułożyć rurę dwudzielną, - oznakowania poziomego, - przeniesienie istniejących urządzeń bezpieczeństwa, - montaż barier energochłonnych, stalowych, skrajnych, - trawników wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 12 miesięcy gwarancji
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45233120-6
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 742757.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: ASPERGO Maciej Dziechciński
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Lesoki 7
Kod pocztowy: 84-207
Miejscowość: Bojano
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1189042.39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1189042.39
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1692364.38
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja z otwarcia ofert. z dnia 04.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 559293-N-2018 z dnia 16.05.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 27.06.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    64.882 MB
  • SIWZ.pdf    2.56 MB
  • Dokumenty_edytowlne.docx    0.04 MB
  • 2018-06-27_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.062 MB
  • 2018-05-16_Ogloszenie_o_zam_nr_559293-N-2018.pdf    0.165 MB