Ogłoszenie nr 500172332-N-2018 z dnia 23-07-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z Al. Grunwaldzką w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 566275-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z Al. Grunwaldzką w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku.
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/152/2018/EP
II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: Budowa fragmentu ul. Nowej Opackiej w Gdańsku wraz ze skrzyżowaniem ul. Nowej Opackiej z Al. Grunwaldzką w ramach zadania pn. Budowa ul. Nowej Opackiej w Gdańsku. W ramach projektu powinna zostać opracowana dokumentacja projektowa dla budowy fragmentu ul. Nowej Opackiej na odcinku od zjazdu do osiedla ?HARMONIA OLIWSKA? do skrzyżowania z al. Grunwaldzką wraz z wydłużeniem pasa do skrętu w lewo z al. Grunwaldzkiej na podstawie projektu koncepcyjnego. Opracowanie powinno zawierać projekt wstępny z propozycjami założeń koncepcyjnych, który będzie umożliwiał dokonanie wyboru rozwiązań projektowych podlegających uzupełnieniom i zmianom. W zakresie zamówienia należy dodatkowo opracować materiały do opinii i do wniosku o decyzję ZRID oraz wniosek. 2. Zakres zadania: Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej na podstawie Projektu Koncepcyjnego oraz wstępnej koncepcji podziału nieruchomości: a) Fragment ulicy Nowej Opackiej o długości odcinka 260m; b) Powiązanie z al. Grunwaldzką poprzez skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną, przewiduje się likwidację zjazdu na istniejącą stację paliw zapewniając komunikację stacji od ul. Nowej Opackiej poprzez zjazd publiczny; c) Na wlocie ul. Nowej Opackiej przewidziany jest dodatkowy pas do skrętu w lewo do stacji; d) Przedłużenie istniejącego pasa do zawracania przy skrzyżowaniu z ul. Dickmana do zjazdu w ul. Nową Opacką; e) Wykonanie nakładki na istniejącej jezdni ul. Grunwaldzkiej na długości projektowanego poszerzenia; f) Wycinka istniejącego drzewostanu; g) Odwodnienie; h) Oświetlenie; i) Usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami uzbrojenia podziemnego: przebudowa kanalizacji teletechnicznej, przebudowa sieci gazowej.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 71320000-7

Dodatkowe kody CPV: 71355000-1, 71248000-8
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 234861.79
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  4
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Europrojekt Gdańsk S.A.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Nadwiślańska 55
Kod pocztowy: 80-680
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 113160.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 113160.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 338250.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 02.07.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 11.06.2018 r.
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 566275-N-2018 z dnia 30.05.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    2.75 MB
  • SIWZ.pdf    2 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.048 MB
  • 2018-07-02_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty..pdf    0.086 MB
  • 2018-06-07_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.301 MB
  • 2018-05-30_Ogloszenie_o_zam_nr_566275-N-2018.pdf    0.167 MB