Ogłoszenie nr 500173552-N-2018 z dnia 24-07-2018 r.
Gdańsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 585293-N-2018
Data: 06/07/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 1.3)
W ogłoszeniu jest: Zdolność techniczna lub zawodowa 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej; b) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; c) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej; d) kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektanci/Kierownik budowy i robót powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).
W ogłoszeniu powinno być: Zdolność techniczna lub zawodowa 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy ? w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończyli co najmniej dwa zamówienia, z których każde obejmowało swoim zakresem budowę lub przebudowę sygnalizacji świetlnej, o wartości jednostkowej każdego z zamówień równej lub wyższej niż 100 000 zł brutto. 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy skierują do jego realizacji: a) projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; b) kierownika budowy posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Projektant/kierownik budowy powinni posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: 6.2)
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-07-25, godzina: 12:00
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-08-01, godzina: 11:00


Ogłoszenia powiązane:
 • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 585293-N-2018 z dnia 06.07.2018 r.


 • Pliki do pobrania:
 • Zalaczniki_do_przetargu.zip    7.911 MB
 • SIWZ.pdf    3.239 MB
 • Dokumenty_edytowalne.docx    0.049 MB
 • 2018-08-02_zawiadomienie_o_uniewaznieniu.pdf    0.258 MB
 • 2018-07-27_Odpowiedz_na_zapytanie.pdf    0.286 MB
 • 2018-07-24_Zmiana_SIWZ.pdf    0.847 MB
 • 2018-07-24_Zamienny_zal_nr_4_edytowalny.docx    0.02 MB
 • 2018-07-24_Odpowiedzi_na_zapytania.pdf    0.623 MB
 • 2018-07-06_Ogloszenie_o_zam_nr_585293-N-2018.pdf    0.169 MB