Ogłoszenie nr 500182745-N-2018 z dnia 02-08-2018 r.
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska: Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu nr 49 w Gdańsku, ul. Śląska 35A

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 556195-N-2018
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 16837200000, ul. ul. Żaglowa  11, 80560   Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 583 205 100, e-mail sekretariat@drmg.gdansk.pl, faks 583 205 105.
Adres strony internetowej (url): www.drmg.gdansk.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu nr 49 w Gdańsku, ul. Śląska 35A
Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
I/PN/123/2018/MK
II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pn: "Przebudowa węzła żywienia w Przedszkolu nr 49 w Gdańsku, ul. Śląska 35A". 2. Zakres rzeczowy robót obejmuje: - wewnętrzne roboty budowlane, sanitarne i elektryczne związane z przebudową pomieszczeń bloku żywienia (pow. ok. 230m2) znajdujących się na parterze i w piwnicy budynku Przedszkola w celu poprawy ich funkcjonalności i zapewnienia odpowiednich warunków higieniczno- sanitarnych; - zewnętrzne roboty budowlane, w tym: remont studzienek okien piwnicznych, przebudowa schodów zewnętrznych, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont fragmentu nawierzchni chodnika. Wyżej wymienione roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową wg pkt 4 Opisu Przedmiotu Zamówienia (OPZ); - roboty sanitarne związane z wymianą instalacji wodociągowej przeciwpożarowej na nową z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o średnicy 25 mm . Wyżej wymienione roboty należy wykonać wg projektu wykonawczego instalacji hydrantowej opracowanego staraniem Wykonawcy i uzgodnionego z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej; - dostawę i montaż wyposażenia pomieszczeń bloku żywienia wg projektu technologii (zał. nr 4 do OPZ) następująco (w tym): a) urządzenia i meble gastronomiczne winny być: fabrycznie nowe, wykonane ze stali nierdzewnej 18/10, spełniające wymagania i parametry techniczne określone w projekcie technologii; b) wykonawca winien: dostarczyć i ustawić meble i urządzenia gastronomiczne (zgodnie z rozwiązaniami przedstawionymi na rys. nr T1 i T2 projektu technologii g pkt 4 OPZ), a urządzenia podłączyć do instalacji sanitarnej i instalacji elektrycznej; c) po podłączeniu urządzeń gastronomicznych wykonawca przekaże użytkownikowi karty gwarancyjne i DTR-ki tych urządzeń oraz przeszkoli personel kuchni (w uzgodnionym z użytkownikiem terminie) w zakresie ich obsługi w celu poprawy ich funkcjonalności.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
nie
II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV: 45210000-2, 45300000-0, 45310000-3, 45232460-4
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10/07/2018
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 761607.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Nad-Bud Bogusław Nadolski
Email wykonawcy: biuro@nad-bud.pl
Adres pocztowy: ul. Barniewicka 63
Kod pocztowy: 80-297
Miejscowość: Banino Rębiechowo
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1113665.37
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1113665.37
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1315485.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

Ogłoszenia powiązane:
  • Ogłoszenie o zamówieniu numer: 556195-N-2018 z dnia 10.05.2018 r.
  • Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.05.2018 r.
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. z dnia 28.06.2018 r.


  • Pliki do pobrania:
  • Zalaczniki_do_przetargu.zip    59.468 MB
  • SIWZ.pdf    2.834 MB
  • Dokumenty_edytowalne.docx    0.128 MB
  • 2018-06-28_Informacja_o_wyborze_najkorzystniejszej_oferty.pdf    0.068 MB
  • 2018-05-10_Ogloszenie_o_zam_nr_556195-N-2018.pdf    0.169 MB