Informacja Prezydenta Miasta Gdańska - kanał technologiczny
Dodane przez drmg dnia 10 luty 2017
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działając w imieniu Prezydenta Miasta Gdańska – zarządcy dróg publicznych na terenie Gdańska – na podstawie art. 39 ust. 6a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. 2017 r., poz. 2222 z późniejszymi zmianami) informuje, że przygotowywane jest zadanie pn.:

„Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Starogardzka - Niepołomicka - Czerska”

W ramach inwestycji może powstać obowiązek wybudowania w pasie drogowym kanału technologicznego, o ile w ciągu 60 dni od dnia umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej zgłosi się podmiot zainteresowany udostępnieniem takiego kanału.
Kanał udostępniany jest na zasadach uregulowanych w art. 39 ust. 7-7f ustawy o drogach publicznych.

Zgłoszenia należy kierować na piśmie na adres:

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska,
ul. Żaglowa 11,
80-560 Gdańsk,

Jak stanowi art. 4 punkt 15a powołanej ustawy, kanał technologiczny to ciąg osłonowych elementów obudowy, studni kablowych oraz innych obiektów lub urządzeń służących umieszczeniu lub eksploatacji:
1) urządzeń infrastruktury technicznej związanej z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
2) linii telekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii elektroenergetycznych, niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Informuję ponadto, że w myśl art. 39 ust. 6b ustawy o drogach publicznych podmiot, który zgłosi zainteresowanie udostępnieniem przez zarządcę drogi kanału technologicznego a następnie, po jego wybudowaniu nie złoży oferty (zawarcia umowy najmu lub dzierżawy kanału), jest obowiązany zwrócić zarządcy drogi koszty wybudowania kanału technologicznego, o ile nie udostępniono tego kanału innym podmiotom.


Pełna treść informacji:Informacja PMG_Rondo-1.pdf