Nawigacja

   Skrzynka podawcza
   Miasto Gdańsk


   Informacje
Realizowane:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja ul. Kępnej - etap II
Aktualizacja: 2018-08-14


Realizowane:
Kontynuacja układania płyt typy jomb w ul. Kutnowskiej i ul. Łęczyckiej ...
Aktualizacja: 2018-08-13


Realizowane:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Zmiany Organizacji Ruchu:
Modernizacja Al. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Opackiej do PKM/ul. Abr...
Aktualizacja: 2018-08-10


Chodniki:
2018 - Program modernizacji chodników w Gdańsku - edycja 2018- lista pod...
Aktualizacja: 2018-08-09


W przygotowaniu:
Nowe wiaty przystankowe na terenie Gminy Miasta Gdańska
Aktualizacja: 2018-08-07


Realizowane:
Zagospodarowanie zespołu parkowo - rekreacyjnego Jar Wilanowska w Gdańsk...
Aktualizacja: 2018-08-06


Budowa linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ...

Nowa Bulońska Północna ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę jezdni, linii tramwajowej oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej.


Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja robót budowlano – montażowych związanych z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

ZAKRES INWESTYCJI

1) Zakres zamówienia obejmuje w szczególności :
- budowę ulicy Nowej Bulońskiej Północnej klasy "Z" z pełnym uzbrojeniem o długości ok. 2,7 km;
- budowę dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 2,6 km (tory, rozjazdy) wraz z odwodnieniem, budowę sieci trakcyjnej, sterowaniem i ogrzewaniem rozjazdów oraz infrastrukturę towarzyszącą przystankami tramwajowymi: "Nowa Politechniczna", "Łabędzia", "Stolema", "Zabornia";
- budowę węzła integracyjnego tramwajowo – autobusowego tzw. "węzeł Ujeścisko" wraz
z parkingiem dla samochodów osobowych i rowerów;
- budowę węzła przesiadkowego tramwajowo - autobusowego tzw. "węzeł Zabornia";
- budynek stacji prostownikowej wraz z wyposażeniem;
- budowę lub przebudowę odcinków ulic w tym między innymi: Myśliwskiej, Nowej Wołkowyskiej, Myśliwskiej Południowej, Stolema, Kartuskiej, Limbowej, łącznice węzła z Armii Krajowej, Nową Warszawską i Nową Jabłoniową;
- budowę lub przebudowę skrzyżowań zwykłych i skanalizowanych;
- budowę sygnalizacji świetlnych do sterowania ruchem z uwzględnieniem systemu TRISTAR;
- budowę dróg/ścieżek rowerowych i pasów dla rowerów;
- budowę zadaszonych parkingów rowerowych na przystankach tramwajowych oraz na węźle integracyjnym "Ujeścisko";
- budowę chodników i ciągów pieszych;
- budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- budowę i przebudowę przystanków autobusowych;
- budowę obiektów mostowych (drogowego, tramwajowego) nad potokiem Siedleckim o długościach w osiach podpór ok. 220 m;
- budowę obiektów inżynierskich w tym:
- budowę ekranów i osłon akustycznych w zakresie niezbędnym do ochrony przed hałasem;
- budowę odcinków murów oporowych;
- budowę przepustów przeznaczonych do przepływu wód;
- budowę systemu odprowadzania wód deszczowych z powierzchni dróg wraz z budową elementów kanalizacji deszczowej;
- budowę urządzeń podczyszczających wodę deszczową spływającą z projektowanego pasa drogowego;
- regulację koryta potoku Siedleckiego na długości ok. 272 m) oraz wykonanie przerzutu wód z potoku Siedleckiego do zbiornika Łabędzia;
- budowę schodów terenowych;
- przebudowę i budowę oświetlenia drogowego;
- budowę urządzeń organizacji ruchu /oznakowanie pionowe i poziome/;
- przebudowę istniejącego uzbrojenia tj. gazu, ciepłociągu, wodociągów, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej w tym zabezpieczenie kolektora Morena, teletechniki, energetyki w tym linii wysokiego napięcia i urządzeń melioracyjnych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji;
- budowę magistrali wodociągowej DN400;
- usunięcie drzew i krzewów kolidujących z zakresem budowy dróg wraz z nasadzeniami nowej zieleni w pasie drogowym i poza nim;
- rozbiórkę odcinków istniejących ulic, torów, rozjazdów wraz z wyposażeniem;
- rozbiórkę istniejących obiektów budowlanych kolidujących z inwestycja;
- rozbiórkę zinwentaryzowanych i niezinwentaryzowanych instalacji podziemnych w tym instalacji geotermicznej na działce nr 36/7, obr. 50;
- pozostałe roboty ujęte w dokumentacji projektowej oraz SIWZ, zapewniające kompleksowe wykonanie niniejszego zamówienia.

2) Wykonanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” przebudowy i dostosowania infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych ZREMB, JAR, ORLIK i im. Chopina (w tym budowę m.in. Domu Działkowca).

3) Wykonanie przez wykonawcę aktualizacji projektu budowlanego „przebudowy linii elektroenergetycznych wysokiego napięcia”

W imieniu Gminy Miasta Gdańska inwestycję koordynuje Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska.

Realizacja zadania podzielona została na 4 przedmioty odbioru z następującymi terminami zakończenia:

I przedmiot odbioru nasadzenia drzew – kwiecień 2018;

II przedmiot odbioru prace projektowe - 7 miesięcy od daty zawarcia umowy;

III przedmiot odbioru roboty budowlano-montażowe – lipiec 2019;

IV przedmiot odbioru nasadzenia w pasie drogowym – lipiec 2019 r.
Planowany przebieg ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku - mapa poglądowa.


Prezentacja ul.Nowa Bulońska Północna (Po kliknięciu na nazwę, obejrzymy wirtualny spacer projektowanej trasy. W przypadku problemów z otwarciem filmu skorzystaj z opcji "OTWÓRZ ZA POMOCĄ" i programu Windows Media Player).


Podejrzenie wystąpienia nadużyć finansowych, m.in. korupcji, konfliktów interesów, zmów cenowych, fałszowania dokumentów a także innych działań sprzecznych z prawem, takich jak nadużywanie lub przekraczanie uprawnień można zgłaszać pod adresem

LinkAktualizacja 18.07.2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU WPROWADZENIA ZMIAN W ORGANIZACJI RUCHU NA UL. JABŁONIOWEJ

Kilka dni temu informowaliśmy o planowanym wprowadzeniu zmian w organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej od 23 lipca. Termin ten uległ zmianie i nowa organizacja wprowadzona zostanie w środę, 25 lipca około południa.

Kontynuujemy prace związane z budową ul. Nowej Bulońskiej Północnej, dlatego od 25 lipca (środa) od ok. godz. 12.00, planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w ul. Jabłoniowej (przy wjeździe do straży pożarnej).

Taka organizacja planowana jest do 24 sierpnia br.

W ramach tymczasowej organizacji całkowicie wyłączony z ruchu będzie odcinek ul. Limbowej od Kartuskiej do Jabłoniowej. Tym samym dojazd do węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej (trasa WZ), nie będzie możliwy od strony ul. Kartuskiej.

Ponadto zjeżdżając z ul. Armii Krajowej w obrębie węzła Jabłoniowa/Armii Krajowej, będzie można jechać jedynie w kierunku Szadółek. Przejazd w kierunku ul. Kartuskiej będzie zamknięty.

Wjazd na węzeł Jabłoniowa/Armii Krajowej w obydwu kierunkach, możliwy będzie jedynie od strony Szadółek ulicą Jabłoniową.

Na wyłączonym odcinku ul. Jabłoniowej, dopuszczony zostanie ruch pieszy i rowerowy.

Objazd w kierunku Szadółek będzie odbywał się głównie ul. Leszczynową.

W ramach organizacji utworzone zostanie tymczasowe rondo na skrzyżowaniu Jabłoniowa – Leszczynowa – Turzycowa.

W tym czasie wykonawca będzie przebudowywał infrastrukturę podziemną i zmieni konstrukcję jezdni.


...................................................................................................................................
16 lipca około godz. 11.00, wprowadzona została tymczasowa organizacja ruchu na ul. Myśliwskiej. Przewidywane czasy utrudnień to ok. 4–5 tygodni.

Zmiany dotyczą dwóch odcinków ulicy:

1. Skrzyżowanie ul. Myśliwskiej z ul. Bulońską (na wysokości kościoła pw. Miłosierdzia Bożego)

Zamknięty dla ruchu zostanie fragment skrzyżowania ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską w kierunku
ul. Piekarniczej (na wysokości kościoła). Zgodnie z wprowadzoną organizacją nie będzie możliwości zjazdu ulicą Myśliwską w kierunku ul. Piekarniczej. Dojazd do ulicy Piekarniczej odbywał się będzie przez ulicę Bulońską i Rakoczego. Jezdnia Bulońskiej w kierunku Rakoczego zostanie zawężona do jednego pasa ruchu na odcinku ok. 60 m. Istniejący przystanek autobusowy „Migowo” zostanie przesunięty o ok. 40 m w kierunku Rakoczego. Ruch pieszych odbywać się będzie wyznaczonymi tymczasowymi chodnikami. Taka organizacja potrwa ok 5. tygodni.
Wprowadzone zmiany są I etapem prac związanych z budową skrzyżowania łączącego ul. Bulońską
z ul. Nową Bulońską Północną.


Mapa lokalizacji
2. Skrzyżowanie ul. Myśliwskiej z ul. Wołkowyską


Na skrzyżowaniu ul. Myśliwskiej z ul. Wołkowyską wprowadzone zostanie jednostronne zawężenie chodnika od strony budowanej ul. Nowej Wołkowyskiej. Utrudnienia w ruchu związane są z budową ronda ul. Nowej Wołkowyskiej i będą dotyczyły jedynie pieszych. Przewidywany czas utrudnień to ok. 4 tygodni.


Mapa lokalizacji

Aktualizacja 11.07.2018 r.

Po okresie organizacji budowy i przygotowań do robót, pełną parą ruszyła budowa linii tramwajowej łączącej południowe dzielnice miasta. Na znacznym obszarze inwestycji, na terenie dawnych ogrodów działkowych wykonywane są prace polegające na makroniwelacji terenu. Rozpoczęto również układanie infrastruktury podziemnej, w tym kanalizacji deszczowej, ciepłociągu, wodociągu i gazociągu. Prace związane z budową infrastruktury podziemnej prowadzone są również od strony ul. Jabłoniowej. Na odcinku ulicy Jabłoniowej, od strony ul. Kartuskiej, wykonywana jest rozbiórka starych nawierzchni betonowych przystąpiono również do prac związanych z budową kanalizacji deszczowej. Od strony istniejącej ul. Bulońskiej trwają natomiast rozbiórki starych ciągów, układane są podbudowy pod ścieżkę i chodnik w kierunku ul. Rakoczego, sukcesywnie prowadzone są również prace brukarskie. Postępy prac na budowie oceniał wczoraj prezydent Adamowicz.

Aktualizacja 26.06.2018 r.

Istniejąca ul. Bulońska: kontynuacja prac brukarskich, podbudowa pod ścieżkę chodnika oraz rozbiórka starych ciągów w kierunku ul. Rakoczego.
ul. Nowa Bulońska: wykonano kanalizację deszczową na odcinku 0+100 do 0+160 i wodociąg na odcinku 0+180 do 0+160 oraz na ul. Wołkowyska do skrzyżowania z ul. Nową Bulońską rozpoczęto prace na wodociągu.
ul. Stara Jabłoniowa: rozbiórka starych nawierzchni betonowych oraz przystąpienie do prac przy kanalizacji deszczowej na kolektorze 800.
Równocześnie prowadzone są na terenie inwestycji roboty ziemne, makroniwelacja terenu, badania geotechniczne.


Aktualizacja 16.05.2018 r.

Aktualnie na terenie inwestycji wykonywana jest droga tymczasowa, trwają prace związane z porządkowaniem terenu oraz przygotowywaniem podłoża gruntowego pod nasyp.


Aktualizacja, 23.05.2018 r.

Uwaga kierowcy!
Informujemy, że z przyczyn niezależnych od inwestora, planowane wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w pobliżu budowy Nowej Bulońskiej Północnej zostało przeniesione na czwartek, 24 maja, na godzinę 11.

Przypomnijmy, jak będzie wyglądała organizacja ruchu w terminie 24 maja – lipiec 2018 r. :
- zamknięcie zachodniej nitki ul. Jabłoniowej (pod wiaduktem WZ) i poprowadzenie ruchu nitką wschodnią dwukierunkowo
- na skrzyżowaniu ulic Limbowej i Kartuskiej powstanie tymczasowe rondo
- odcinki od ul. Kartuskiej do tymczasowego ronda oraz ul. Limbowa będą dwukierunkowe
- objazd do obwodnicy z ul. Kartuskiej zalecany przez Jasień, ze względu na brak możliwości zjazdu na trasę WZ z kierunku od ul. Kartuskiej (mapka w załączeniu)

Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o zachowanie ostrożności!

Aktualizacja, 28.05.2018 r.

W związku z postępem prac przy realizacji zadania Nowej Bulońskiej informujemy, iż od dnia 28.05.2018r. wyłączony z ruchu został odcinek ul. Stolema. Przedmiotowy odcinek ul. Stolema w układzie docelowym jest zlikwidowany, gdyż zgodnie z dokumentacją dojazd będzie tylko od zachodniej strony do Nowej Bulońskiej , natomiast od wschodniej zaprojektowane są schody terenowe.

Aktualizacja, 21.05.2018 r.

23 maja o godz. 13 budowa wkroczy w kolejny etap, co wiązać się będzie z utrudnieniami dla kierowców i pieszych.

- Wspólnie z Wykonawcą staraliśmy się tak opracować harmonogram prac, by jak najmniej wpłynąć na organizację ruchu. W tym celu prace podzielono na trzy etapy – wyjaśnia Jerzy Miotk, koordynator projektu z ramienia DRMG.

Prace w rejonie ul. Kartuskiej:
I etap – 23 maja – lipiec 2018 r.
- zamknięcie zachodniej nitki ul. Jabłoniowej (pod wiaduktem WZ) i poprowadzenie ruchu nitką wschodnią dwukierunkowo
- na skrzyżowaniu ulic Limbowej i Kartuskiej powstanie tymczasowe rondo
- odcinki od ul. Kartuskiej do tymczasowego ronda oraz ul. Limbowa będą dwukierunkowe
- objazd do obwodnicy z ul. Kartuskiej zalecany przez Jasień, ze względu na brak możliwości zjazdu na trasę WZ z kierunku od ul. Kartuskiej (mapka w załączeniu)

Poniżej planowane etapy na najbliższe miesiące:
Prace w rejonie ul. Kartuskiej:
*II etap – lipiec – sierpień 2018 r.
- zamkniecie dwóch nitek ulicy Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej) od ulicy Kartuskiej do zjazdu z łącznicy Armii Krajowej od strony Żukowa
*III etap – wrzesień – grudzień 2018 r.
- zamknięcie wschodniej nitki ulicy Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej)
i ul. Limbowej
- ruch odbywać się będzie nowo wybudowaną ul. Kartuską oraz udostępnionym skrzyżowaniem ul. Jabłoniowej (Nowej Bulońskiej) z Kartuską i zachodnią nitką ul. Nowej Bulońskiej
- ruch z zachodniej nitki ulicy Nowej Bulońskiej zostanie przekierowany na wschodnią nitkę ul. Nową Bulońską przy skrzyżowaniu Warszawska – Jabłoniowa
* Podane terminy mogą ulec zmianie

Prace w rejonie ul. Bulońskiej:
I etap – 24 maja – lipiec 2018 r.
- budowa ścieżek rowerowych oraz remont chodnika wzdłuż ul. Bulońskiej (istniejącej) na odcinku
od ul. Rakoczego do ul. Myśliwskiej
- prace prowadzone będą sukcesywnie i nie będą generowały utrudnień
w ruchu pojazdów

Planowane zmiany w organizacji ruchu zaprezentowano 21 maja na konferencji prasowej w siedzibie DRMG.

Aktualizacja, 2.05.2018r.

Uwaga kierowcy! Ruszają prace przy budowie Nowej Bulońskiej Północnej
Prace w rejonie ul. Kartuskiej

Od poniedziałku, 07.05.2018 będą prowadzone roboty związane z przygotowaniem dodatkowych tymczasowych pasów ruchu przy ul. Jabłoniowej w obrębie węzła z trasą WZ. W ramach prac przygotowawczych wybudowane zostanie również tymczasowe rondo w ciągu ul. Kartuskiej i ul. Limbowej (przy markecie spożywczym) oraz prawo-skręt i tymczasowe nawierzchnie na zjeździe z ul. Jabłoniowej w trasę WZ. Roboty przygotowawcze będą trwały ok 1,5 tygodnia i nie będą powodowały większych utrudnień w ruchu – będą odbywały się w większości poza jezdnią.
Po zakończeniu prac przygotowawczych, wprowadzona zostanie tymczasowa organizacja ruchu, polegająca na wyłączeniu zachodniej nitki ul. Jabłoniowej (pod wiaduktem WZ) i puszczeniu ruchu nitką wschodnią dwukierunkowo.
Zalecany objazd z ul. Kartuskiej do obwodnicy będzie prowadził przez Jasień, ze względu na brak możliwości zjazdu na trasę WZ z kierunku od ul. Kartuskiej. Odcinek od ul. Kartuskiej do tymczasowego ronda oraz ul. Limbowa będą dwukierunkowe.

Prace w rejonie ul. Bulońskiej

W tym samym czasie rozpoczną się również prace związane z budową ścieżki rowerowej oraz remontem chodników w ciągu istniejącej ul. Bulońskiej, od skrzyżowania z ul. Marusarzówny do ul. Myśliwskiej. Roboty będą prowadzone w taki sposób, aby nie powodować znaczących utrudnień w ruchu pieszych.
Taka organizacja ruchu potrwa około 2-3 miesięcy (w zależności od warunków pogodowych i gruntowych oraz kolizji z uzbrojeniem podziemnym).

O kolejnych zmianach będziemy informowali z wyprzedzeniem. Za utrudnienia przepraszamy i apelujemy o zachowanie ostrożności w rejonie prowadzonych robót.


Aktualizacja 17.04.2018 r.

We wtorek, 17 kwietnia przy skrzyżowaniu ul. Bulońskiej z ul. Myśliwską podpisana została umowa na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej, która ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ulicą Jabłoniową. Inwestycja zakłada budowę linii tramwajowej, jezdni oraz ścieżki rowerowej wraz infrastrukturą towarzyszącą od skrzyżowania ulicy Bulońskiej z ulicą Myśliwską do skrzyżowania ulicy Jabłoniowej i Warszawskiej. Zadanie jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020. W przeważającym obszarze inwestycja prowadzona będzie poza istniejącym układem drogowym, dlatego też mieszkańcy nie muszą się ich obawiać znaczących utrudnień. O wszelkich zmianach będziemy informować z wyprzedzeniem. Przekazanie wykonawcy placu budowy zaplanowano na najbliższy czwartek.


Aktualizacja 9.01.2018 r.

9 stycznia ogłoszona została informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Po weryfikacji dokumentów, największą ilość punktów, na podstawie przyjętych kryteriów, uzyskało Konsorcjum, którego Liderem jest – firma NDI S.A. z Sopotu. Wykonawca za realizację inwestycji zaproponował kwotę 191.715.780,89 zł.
Teraz decyzja o wyborze najkorzystniejszej oferty, musi się uprawomocnić. Zgodnie z ustawą PZP okres na uprawomocnienie to 10 dni. Następnie dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych, po zakończeniu której podpisana zostanie umowa na realizację robót.


Aktualizacja 20.12.2017 r.

Oferty przetargowe na Nową Bulońska Północną otwarte!!! W ogłoszonym przetargu na budowę linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ul. Nowej Bulońskiej Północnej złożono siedem ofert. Kwota przeznaczona na realizację zadania to 193 mln zł.
Otworzone dzisiaj oferty złożyli:
1.Konsorcjum firm:
Lider Firma Budowlano-Drogowa MTM S.A. – na kwotę 270.420.641,92 zł
ul. Hutnicza 35
81-061 Gdynia
2.Partner -Przedsiębiorstwo Usługowo
Handlowe „RAJBUD” Sp. z o.o.
ul. Szymbarskich Zakładników 22 83-315 Szymbark

2. Konsorcjum firm:
1.Lider-MOSTY ŁÓDŹ S.A – na kwotę 282.661.494,31 zł
ul. Bratysławska 52
94-112 Łódź
2.Partner -TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.kom.
ul. Marymoncka,42,01-977 Warszawa
3. Partner – WPRD GRAVEL Sp. z o.o.
ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk

3. BUDIMEX S.A. – na kwotę 263.970.830,83 zł
ul. Stawki 40
01-040 Warszawa

4. Konsorcjum firm:
1.Lider-Trakcja PRKiI S.A. ul. Złota 59 – na kwotę 255.379.061,80 zł
00-120 Warszawa
2.Partner- AB Kauno Tiltai, Ateites 46,
52502 Kowno, Litwa
3. Partner -KZN Rail Sp. z o.o., ul. Półłanki 25,
30-740 Kraków

5. Konsorcjum firm:
1.Lider -Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.
ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz – na kwotę 241.460.034,26 zł
2.Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa
Drogowo-Inżynieryjnego S.A.
ul. Wapienna 10,87-100 Toruń
3.Partner – Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o.ul. Isep 2E, 21-588 Kraków

6. Konsorcjum firm:
1.Lider-NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19 – na kwotę 191.715.780,89 zł
81-718 Sopot
2. Partner- NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
3. Partner-CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Avenida Sabino Arana, 20-30, 48013 Bilbao, Hiszpania
4. Partner -BALZOLA POLSKA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa

7. Konsorcjum firm:
1.Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o. – na kwotę 237.809.967,31 zł
ul. Postępu 19, 02-676 Warszawa
2.Partner: Aldesa Construcciones SA
c/ Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt
3.Partner- COALVI S.A.
c/Madre Rafalos 2-60 Planta, 50-004 Zaragoza


Oferty będą teraz sprawdzane pod względem formalno-prawnym. Po ogłoszeniu
i uprawomocnieniu się decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej, dokumenty przetargowe przekazane zostaną do kontroli uprzedniej w Urzędzie Zamówień Publicznych.


Aktualizacja 4.12.2017 r.

Otwarcie ofert przetargowych zostało przełożone na 20 grudnia.

Aktualizacja 31.10.2017 r.

31 października Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska oraz Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo - Kanalizacyjnej Sp. z o.o, jako Zamawiający, ogłosiła informację o WYNIKACH OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Warunki udziału w postępowaniu spełniło 15 z 16 wykonawców. Do dalszego etapu postępowania nie została zaproszona firma MOST Sp. z o.o., z Sopotu, która została wykluczona z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ nie spełniła wymaganych warunków. Wszyscy wykonawcy spełniający warunki określone w postępowaniu zostali zaproszeni do drugiego etapu postępowania. Termin składania ofert cenowych wyznaczony został na 7 grudnia 2017 r.Aktualizacja 3.10.2017 r.

3 października o godzinie 11.00 minął termin składania wniosków o przystąpienie do udziału w postępowaniu przetargowym na realizację robót związanych z budową linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą ul. Nowej Bulońskiej Północnej. W wyznaczonym terminie wnioski złożyło 16 wykonawców:

L.p. Nazwa (firma) i adres Wykonawcy
1. Konsorcjum firm:
1.Lider-MOSTY ŁÓDŹ S.A ul. Bratysławska 52, ŁódŸ
2.Partner TOR-KAR-SSON Sp. z o.o. Sp.kom ul. Marymoncka,42,01-977 Warszawa
3. Partner – WPRD GRAVEL Sp. z o.o. ul. Żaglowa 2, 80-560 Gdańsk
2. ENERGOPOL – Szczecin S.A. ul. Œw. Floriana 9/13 70-646 Szczecin
3. Konsorcjum firm:
1. Lider: Metrostav Polska S.A. ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
2. Partner: Metrostav a.s. 180 00 Praha 8
Kozeluzka 2450/4, Liben, Republika Czeska
4. MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków
5. IDS – BUD S.A. ul. Grzybowska 8700-844 Warszawa
6. Konsorcjum firm:
1. Lider -Firma GOTOWSKI – Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o.ul. Toruńska 300, 85-880 Bydgoszcz
2. Partner- Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowo-Inżynieryjnego S.A. ul. Wapienna 10,87-100 Toruń
3. Partner – Przedsiębiorstwo Robót Kolejowych „TOR-KRAK” Sp. z o.o. ul. Isep 2E, 21-588 Kraków
7. ZUE S.A. ul. K. Czapińskiego 330-048 Kraków
8. Konsorcjum firm:
1.Lider Firma Budowlana MTM SA ul. Hutnicza 35, 81-61 Gdynia
2.Partner -Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ‘RAJBUD” Sp. z o.o. ul. Szymbarskich Zakładników 22 83-315 Szymbark
9. BUDIMEX S.A. Ul. Stawki 40 01-040 Warszawa
10. Konsorcjum firm:
1. Lider - Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o.ul. Postępu 19, 02-676 Warszawa
2. Partner: Aldesa Construcciones SA
ul. Bahia de Pollensa 13, 28042 Madryt
3. Partner- COALVI S.A. Madre Rafalos 2-6 Planta, 50-004 Zaragoza
11. Konsorcjum firm:
1. Lider- EUROVIA POLSKA S.A.
Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, ul. Szwedzka 5
2. Partner- EUROVIA CS, a.s Narodni 138/10, Nowe Miasto, 110 00 Praga 1
12. STRABAG Sp. z o.o. ul. Parzniewska 10 05-800 Warszawa
13. Konsorcjum firm:
1.Lider-Trakcjaa PRKiT S.A. ul. Złota 59, 00-120 Warszawa
2.Partner- AB Kauno Tiltai, Ateites 46, 52502 Kowno, Litwa
3. Partner -KZN Rail Sp. z o.o., ul. Półłanki 25, 30-740 Kraków
14. MOST Sp. z o.o.ul. Kujawska 51A, 81-862 Sopot
15. Konsorcjum firm:
1.Lider NDI S.A. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
2. Partner- NDI Sp. z o.o. ul. Powstańców Warszawy 19, 81-718 Sopot
3. Partner-CONSTRUCCIONES PROMOCIONES BALZOLA S.A. Avenida Sabino Arana, 20-3, 48013 Bilbao, Hiszpania
4. Partner -BALZOLA POLSKA Sp. z o.o., Al. Jana Pawła II 12, 00-124 Warszawa
16. SKANSKA S.A. ul. Gen. Józefa Zajšczka 9, 01-518 Warszawa

Następnie, po weryfikacji dokumentów Wykonawcy, którzy zakwalifikują się do drugiego etapu postępowania przetargowego, zaproszeni zostaną do złożenia ofert cenowych.


Aktualizacja 05.09.2017 r.


Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu został przełożony na 3 października.Aktualizacja 03.08.217


W Środę, 2 sierpnia Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, wysłała do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej ogłoszenie przetargu na realizację budowy linii tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Przetarg na stronie Dz.U.UE powinien ukazać się w ciągu najbliższych 5 dni.

Postępowanie przetargowe jest dwuetapowe, wykonawcy najpierw złożą wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a następnie po weryfikacji dokumentów, tylko wybrane firmy zostaną zaproszone
do składania ofert przetargowych. Termin składania wniosków wyznaczono na 5 września. Zaproszeni Wykonawcy na złożenie ofert przetargowych będą mieli minimum 30 dni. Planowany termin zakończenia robót budowlanych przypada na koniec lipca 2019 roku, natomiast pielęgnacja zieleni zakończy się 30 lipca 2021 r. Inwestycja prowadzona jest w ramach Gdańskiego Projektu Komunikacji Miejskiej.

Aktualizacja 24.04.2017 r.

Rozpoczynamy przygotowania do realizacji budowy ulicy Nowej Bulońskiej Północnej w Gdańsku. Wkrótce ogłoszone zostanie postępowanie przetargowe na realizację inwestycji, ale w pierwszej kolejności ruszą prace rozbiórkowe na terenie ogrodów działkowych Chopin, Zremb, Jar i Orlik. Nowa Bulońska ma mieć ok. 2,8 kilometra długości i ma połączyć istniejącą ul. Bulońską z ul. Jabłoniową. W ramach inwestycji powstanie też dwutorowa linia tramwajowa do ul. Warszawskiej. Na terenach, gdzie powstanie Nowa Bulońska, obecnie toczy się procedura wywłaszczeniowa - chodzi o około 11 hektarów gruntu, które Miasto przejmuje od dotychczasowych właścicieli. Powstająca ulica przetnie teren ogrodów działkowych co wiąże się z likwidacją istniejących działek i rozbiórką altan. Działkowcy za swoje ogródki otrzymają odszkodowania zgodnie z wyceną rzeczoznawców. Od początku DRMG działało w porozumieniu z Polskim Związkiem Działkowców i już w 2013 i 2015 roku odbywały się spotkania informacyjne dla działkowców zapowiadające realizację inwestycji. Część budynków znajdujących się na terenie ogrodów działkowych to nie altany, a domy całoroczne, które zostały wybudowane nielegalnie i które działkowcy zamieszkują przez cały rok. Ponieważ jest to samowola budowlana – budynki te nie podlegają procedurze odszkodowawczej. Niestety przedstawiciele Polskiego Związku Działkowców nie byli w stanie oszacować, ile osób może mieszkać na terenie ogrodów. Ostatecznie - podczas kolejnej (komisarycznej) wizytacji rzeczoznawcy przeprowadzonej na miejscu w pierwszych dniach kwietnia - potwierdzono, że na terenie ogrodu Chopin przebywa pięć rodzin, dla których jest to jedyne miejsce zamieszkania. Obecnie pracownicy gdańskiego magistratu są w stałym kontakcie z wszystkimi pięcioma rodzinami. Ustalono, że rodziny te w pierwszej kolejności otrzymają odszkodowanie związane z przejęciem działek przez Miasto (co ma ułatwić przeprowadzkę). Mieszkańcy działek złożyli również wnioski do Referatu Lokalowego UMG o przyznanie innych lokali z zasobu komunalnego.

Realizacja inwestycji ma trwać dwa lata. Budowa ul. Nowej Bulońskiej Północnej jest częścią opracowanego przez władze miasta Strategicznego Programu Rozwojowego dzielnicy Południe na lata 2014-2020.

   Z fotogalerii
   Unia Europejska
   Nowe ogłoszenia
"Wykonanie dojścia pieszego w rejonie ulic Gośc... 604612-N-2018 z dnia 2018-08-14
Informacja z otwarcia ofert z dnia 2018-08-14
Zagospodarowanie terenu kompleksu sportowego pr... 604139-N-2018 z dnia 2018-08-14
   Prawo
Dziennik Ustaw RP

Dziennik Urzędowy RP Monitor Polski